Exclusieve borduurpatronen met diepte en veel details


Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
EB - Eindeloos Borduren.
Wederpartij - De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Eindeloos Borduren. 
Bedenktijd - De termijn waarbinnen de wederpartij gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. 
Herroepingsrecht - De mogelijkheid voor de wederpartij om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Produkten/diensten - De online verkoop van borduurpatronen.
Ontvangst van de betaling - De dag van ontvangst (valutadatum) op de bankrekening van Eindeloos Borduren.

 

Artikel 2 – Identiteit en werkzaamheden van Eindeloos Borduren
Eindeloos Borduren is een particulier die online borduurpatronen verkoopt. EB is alleen per mail te bereiken. 

Het adres van de website is www.eindeloosborduren.nl”.

Het e-mailadres is eindeloosborduren@ziggo.nl.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen EB en de wederpartij.
De voorwaarden staan op de internetsite www.eindeloosborduren.nl  vermeld.
De voorwaarden worden via elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking gesteld.

 

Artikel 4 – Het aanbod
Het aanbod betreft borduurpatronen in kruissteektelpatroon.
Het borduurpatroon is te printen in A4-formaat.
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod op de website binden EB niet.

 

Artikel 5 – De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van bestelling door de wederpartij. Onder bestelling wordt verstaan : bestellen van een borduurpatroon.
EB bevestigt langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling.
Zolang de ontvangst van de bestelling of opdracht niet door EB is bevestigd, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij de aankoop van één of meerdere borduurpatronen heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden tot het moment van verzending  door EB.
Verzending van het borduurpatroon geschiedt binnen 24 uur na ontvangst van de betaling via e-mail of via de post (keuze wederpartij).

In verband met de mogelijkheid van kopiëren van het borduurpatroon is het niet mogelijk het borduurpatroon te retourneren en het betaalde bedrag terug te vragen. Zodra het borduurpatroon is verzonden door EB, is de overeenkomst onherroepelijk.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Er zijn geen kosten verbonden aan herroeping.

 

Artikel 8 – Tarieven
De tarieven staan vermeld op de website en zijn onder voorbehoud van (typ)fouten. 

EB behoudt zich het recht voor de tarieven te allen tijde te wijzigen.

Een reeds gedane bestelling is niet onderhevig aan een prijsverhoging.

 

Artikel 9 – Garantie
EB staat er voor in dat de produkten voldoen aan de overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

 

Artikel 10 – Levering en uitvoering
EB zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de bestellingen.
Als plaats van levering geldt het (e-mail)adres dat de wederpartij aan EB kenbaar heeft gemaakt.
Na ontvangst van de betaling zal het borduurpatroon binnen 24 uur door EB per e-mail of per post worden verzonden (keuze klant).

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
EB is niet aansprakelijk voor vertraging door het postbedrijf van de bestelling.

EB is niet aansprakelijk voor het zoekraken en voor beschadiging van de bestelling.
EB is niet aansprakelijk voor het (tegenvallende) resultaat van het borduurpatroon en/of borduurwerk en/of onvolkomenheden hiervan.

 

Artikel 12 – Zoekraken van de bestelling
Indien er sprake is van zoekraken van de bestelling bij het postbedrijf, dan geldt de volgende regeling. Er dient een zoekopdracht en/of klacht ingediend te worden bij het postbedrijf en de uitkomst daarvan af te wachten. Indien blijkt dat de bestelling aantoonbaar niet afgeleverd kan worden door het postbedrijf aan de wederpartij, dan wordt een passende oplossing geboden door EB aan de wederpartij.

Met aantoonbaar wordt bedoeld: de wederpartij dient een bewijs te overleggen aan EB waaruit blijkt dat de bestelling is zoek geraakt en definitief niet meer kan worden afgeleverd.

 

Artikel 13 – Klachten
Indien u een klacht heeft, dan kunt u deze bij EB indienen via e-mail: eindeloosborduren@ziggo.nl.

Uw klacht wordt met de grootste mogelijke zorg in behandeling genomen en EB streeft er naar een passende oplossing te zoeken. Er wordt geen geld geretourneerd in geval van ontevredenheid over het resultaat van het borduurwerk.